انواع طرح کورل 12 شعله

. می توانید بر روی موتور و بدنه ماشین و دوچرخه و ... برچسب شعله را نصب نمائید . ابتدا طول و عرض کار ار محاسبه کنید و در کورل طرح شعله مورد نظرتان را براساس ابعاد گرفته شده تنظیم کرده برای برش آماده سازید . نکته : برای برش تصاویر یا لوگو ، تصویر طرف د|50255746|ske|
با ما همراه باشید با موضوع انواع طرح کورل 12 شعله

. می توانید بر روی موتور و بدنه ماشین و دوچرخه و ... برچسب شعله را نصب نمائید . ابتدا طول و عرض کار ار محاسبه کنید و در کورل طرح شعله مورد نظرتان را براساس ابعاد گرفته شده تنظیم کرده برای برش آماده سازید . نکته : برای برش تصاویر یا لوگو ، تصویر طرف دیگر باید معکوس شود .